آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه شورای آموزشی حق التدریسفرم ها
فرم تقاضای تدریس در دانشگاه آزاد واحد اهوازفرم ها
فرم معادل سازی دروسدانشجویان
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان
کاربرگ ز جهت ترفیع پایه اعضای هیات علمیهیات علمی و اساتید
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیازهیات علمی و اساتید
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیدانشجویان
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورودپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصیپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانیپذیرفته شدگان
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدیدپذیرفته شدگان
مراحل ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگانپذیرفته شدگان
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسیپذیرفته شدگان
فرم استخدام- فایل شماره سههیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره دوهیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره یکهیات علمی و اساتید
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاههیات علمی و اساتید