آمار دانشجویان به تفکیک مقطع

مقطع تحصیلی

زن

مرد

جمع

دکتری

482

691

1173

کاردانی پیوسته

354

353

707

کاردانی ناپیوسته

530

95

625

کارشناسی

4760

4779

9539

کارشناسی ارشد ناپیوسته

1720

2531

4251

کارشناسی ناپیوسته

947

1149

2096

جمع کل

8793

9598

18391