تقویم آموزشی غیر پزشکی

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

98/6/9 لغایت 98/6/21

98/6/23

98/7/6 لغایت 98/7/11

98/10/12

98/10/14 لغایت 98/10/26

دوم

98/11/5 لغایت 98/11/10

98/11/12

98/11/26 لغایت 98/12/1

99/3/22

99/3/24 لغایت 99/4/5

تابستان

99/4/7 لغایت 99/4/12

99/4/14

-

99/5/23

99/5/25 لغایت 99/5/30