دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

عنوان رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی مقطع
دکتری زراعت کشاورزی و منابع طبیعی زراعت دکتری
منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد
تنوع زیستی-ارزیابی و آمایش سرزمین کشاورزی و منابع طبیعی تنوع زیستی-ارزیابی و آمایش سرزمین کارشناسی ارشد
علوم و صنایع غذایی کشاورزی و منابع طبیعی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی منابع آب کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
آبیاری و زهکشی کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
سازه های آبی کشاورزی و منابع طبیعی سازه های آبی کارشناسی ارشد
اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
مدیریت محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت محیط زیس کارشناسی ارشد
دکتری علوم باغبانی کشاورزی و منابع طبیعی علوم باغبانی دکتری
خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک کشاورزی و منابع طبیعی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
دکتری خاکشناسی- شیمی و حاصلخیزی خاک کشاورزی و منابع طبیعی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری
محیط زیست-آب و فاضلاب کشاورزی و منابع طبیعی مهندس محیط زیست-آب و فاضلاب کارشناسی ارشد
محیط زیست-آلودگی هوا کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی محیط زیست دکتری
زراعت کشاورزی و منابع طبیعی زراعت کارشناسی ارشد
دکتری علوم و مهندسی منابع آب کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی منابع آب دکتری
دکتری آبیاری و زهکشی کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی دکتری
دکتری سازه های کشاورزی و منابع طبیعی سازه های آبی دکتری
دکتری اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح نباتات دکتری
مدیریت محیط زیست HSE کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت محیط زیست کارشناسی ارشد
علوم محیط زیست-آلودگی محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی علوم محیط زیست -آلودگی محیط زیست کارشناسی ارشد
دکتری علوم محیط زیست-آلودگی محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی علوم محیط زیست -آلودگی محیط زیست دکتری