دانشکده علوم پایه، هنر و معماری

 

عنوان رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی مقطع
فیزیک علوم پایه - معماری - هنر فیزیک کارشناسی ارشد
دکتری فیزیک علوم پایه - معماری - هنر فیزیک دکتری
شیمی تجزیه علوم پایه - معماری - هنر شیمی کارشناسی ارشد
شیمی آلی علوم پایه - معماری - هنر شیمی آلی کارشناسی ارشد
دکتری شیمی آلی علوم پایه - معماری - هنر شیمی آلی دکتری
دکتری آمار علوم پایه - معماری - هنر آمار دکتری
دکتری ریاضی علوم پایه - معماری - هنر ریاضی دکتری
معماری علوم پایه - معماری - هنر معماری کارشناسی ارشد
دکتری شهرسازی علوم پایه - معماری - هنر شهرسازی دکتری
شیمی معدنی علوم پایه - معماری - هنر شیمی کارشناسی ارشد
شیمی فیزیک علوم پایه - معماری - هنر شیمی کارشناسی ارشد