دانشکده علوم انسانی

 

عنوان رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی مقطع
مشاوره و راهنمایی علوم انسانی مشاوره و راهنمائی کارشناسی ارشد
علوم سیاسی علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
روابط بین الملل علوم انسانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
دکتری زبانشناسی همگانی علوم انسانی زبانشناسی همگانی دکتری
حقوق جزا و جرم شناسی علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی علوم انسانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
جغرافیا روستایی علوم انسانی جغرافیا روستایی کارشناسی ارشد
جغرافیا گردشگری علوم انسانی جغرافیا اقلیم شناسی کارشناسی ارشد
حسابداری علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
دکتری روانشناسی عمومی علوم انسانی روانشناسی عمومی دکتری
تربیت بدنی علوم انسانی تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مدیریت اجرائی علوم انسانی مدیریت اجرائی کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات علوم انسانی مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
عرفان اسلامی و مبانی حقوق علوم انسانی عرفان اسلامی و مبانی حقوق کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی علوم انسانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
دکتری علوم سیاسی علوم انسانی علوم سیاسی دکتری
دکتری روابط بین الملل علوم انسانی روابط بین الملل دکتری
دکتری عرفان اسلامی و مبانی حقوق علوم انسانی عرفان اسلامی و مبانی حقوق دکتری
روانشناسی عمومی علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
جغرافیا اقلیم شناسی علوم انسانی جغرافیا اقلیم شناسی کارشناسی ارشد