تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

- دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می گردد.
- هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش و خدمات پیدا می کنند.

شرایط ورود:

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است :
- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
- داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول (به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی
- برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی
- موفقیت در آزمون ورودی دوره

طول دوره:

- طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است.

- کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند. 

- چنانچه واحد دانشگاهی نتواند حداقل واحد های درسی را در یک نیمسال تحصیلی ارائه دهد ، به نسبت کسر  واحد های ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده می شود . در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.

-  انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

- در صورتی که ارائه برخی از دروس ، در یک رشته و دریک زمان معین ، در مؤسسه مبداء ممکن نباشد دانشجو می تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی و با هماهنگی سازمان مرکزی دانشگاه ، در یکی از مؤسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند. در این حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک مؤسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

حضور و غیاب:

- حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

- در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود . در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست . ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود.

- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.
- در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، درس مزبور حذف می شود.

واحد های درسی:

- تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، با احتساب واحد پایان نامه بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

- در انتخاب دروس اولویت با دروس جبرانی است . تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی، بر عهده کمیته تحصیلات تکمیلی موسسه ذیربط است.
- به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی، به طول مدت تحصیلی دانشجو افزوده می شود.

- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ، 12 است.
- اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید.
- در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب می شود.در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد ، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

- میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسی ارشد ، در هر نیمسال تحصیلی ، نباید از 14 کمتر باشد.اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم  می شود
- نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود ، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

- میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد.در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.
- دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره ، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است ، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل ، فارغ التحصیل شود. دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده کنند از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی کنند.

- تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

- در صورتیکه واحد های انتخابی دانشجو در یک نیمسال بهر علت حذف شود ، نیمسال مزبور از نظر مشروطی و دیگر مقررات نیمسال کامل محسوب می شود.

مرخصی تحصیلی:

-دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی ، با کسب موافقت دانشگاه، از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

- مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
- درخواست مرخصی تحصیلی باید قبل از شروع نامنویسی در هر نیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوط تسلیم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد. موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.
- در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم  می شود.

انصراف از تحصیل:

- دانشجو می تواند به هر دلیل ، از تحصیل اعلام انصراف نماید . در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید.چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید.
- دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید . به هر حال صدور هر گونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدددر آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با مؤسسه ذیربط است.

- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ، 12 است.
- اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید.
- در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب می شود.در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد ، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

- میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسی ارشد ، در هر نیمسال تحصیلی ، نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.
- نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود ، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

پایان نامه:

- تهیه پایان نامه ، آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است ، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق بپردازد.

- استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی ، از اعضای هیات علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.
- چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.
- در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته مؤسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد.

- دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند.موضوع پایان نامه پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.

- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می شود.

-ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.

-پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 16 : خوب
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
نمره کمتر از 12 : غیر قابل قبول

- دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسالهای بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. چنانچه در مواردی ، پایان نامه از سوی دانشجو ارائه شده ، لیکن بعللی دفاع از آن از طرف استاد راهنمای مربوط ، گروه آموزشی و یا واحد دانشگاهی ذیربط ، با تاخیر انجام پذیرد و یا به نیمسال بعد موکول گردد ، نیاز به ثبت نام مجدد از سوی دانشجو نمی باشد. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

-  در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و باردیگر درزمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. دانشجویانی که در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی کند.
- اعطای گواهی گذراندن واحد های درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو بلا مانع است.

 

دکتری تخصصی

دوره دکتری ph.Dبالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ ، از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی است.

شرایط ورود:

شرایط ورود به دوره دکتری عبارت است از:

- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

-داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) یا دکتری حرفه ای یا بالاتر، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا ،از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

- موفقیت در امتحان یکی از زبانهای خارجی

- قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری

مرحله آموزشی:

- دانشجویی که برای دوره دکتری ثبت نام می کند، بسته به میزان دروس مورد نیازرشته موظف است بین 18 تا 22 واحد درسی را با نظر استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه در مدت مجاز، دوره را با موفقیت بگذراند.

- اگر دانشجویی، تعدادی از واحد های درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است، به تشخیص گروه ذیربط کمبود واحد های درسی خود را در مرحله آموزشی جبران کند.

- سقف واحدهای دروس جبرانی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی 10 واحد درسی و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل دانشجو در هر درس 14 از 20 است. به ازاء هر 10 واحد جبرانی یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی دانشجو افزوده می شود.

- دانشجو در مرحله آموزشی، موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 6 تا 12 واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 6 واحد درسی باقی داشته باشد.

- حد اکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری 9 نیمسال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند رساله خود را تکمیل و از آن دفاع نماید، از ادامه تحصیل در رشته محروم می شود.

- چنانچه میانگین کل نمره های دانشجو در مدت مجاز تحصیل در مرحله آموزشی به 16 نرسداز ادامه تحصیل محروم می شود.                                  

- سقف مرخصی در دوره دکتری 2 نیمسال است.

امتحان جامع:

- گذراندن امتحان جامع در دوره دکتری (ph.d) دانشگاه آزاد اسلامی در همه رشته ها برای تمام دانشجویان بعد از گذراندن دوره آموزشی، الزامی است.

- نمره امتحان دانشجو در امتحان جامع نباید از 15 ( در مقیاس نمره دهی بین صفر تا بیست ) کمتر باشد در غیر اینصورت دانشجو مردود است و به وی اجازه داده می شود که فقط برای یک نوبت دیگر در آزمون جامع  شرکت کند.

- شورای آموزشی دانشکده/ واحد دانشگاهی در هر رشته موظف است منابع لازم برای امتحان جامع را تعیین و قبلا" به اطلاع دانشجو برساند.

- امتحان جامع در دوره دکتری فقط یک نمره دارد و این نمره قابل تفکیک نیست و نتیجه آن رد یا قبول است.

انصراف از تحصیل

- دانشجویانی که در هر مرحله از دوره دکتری از ادامه تحصیل منصرف یا محروم شوند، بنا به درخواست آنان تاییدیه ای مبنی بر گذراندن واحد های درسی دوره دکتری داده می شود.