دانشکده فنی و مهندسی

 

عنوان رشته تحصیلی دانشکده گروه آموزشی مقطع تحصیلی
مکانیک طراحی کاربردی فنی - مهندسی مکانیک دکتری
مکانیک طراحی کاربردی فنی - مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
دکتری عمران فنی - مهندسی عمران دکتری
عمران فنی - مهندسی عمران کارشناسی ارشد
دکترا برق فنی - مهندسی برق دکتری
برق فنی - مهندسی برق کارشناسی ارشد
کامپیوتر فنی - مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
مواد فنی - مهندسی مواد کارشناسی ارشد
مکانیک تبدیل انرژی فنی - مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد