اداره کارگزینی هیات علمی


مدیریت کارگزینی هیات علمی: دکتر محمد رضا فرهاد پور
دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی از واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

بررسی وضعیت ارایه خدمات آگاهی رسانی جاری در کتابخانه های تخصصی موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاثیر آن بر کاربری مجموعه از دیدگاه مدیران