کارشناس مسئول امتحانات و ثبت نمرات

کارشناس مسئول امتحانات و ثبت نمرات: جناب آقای مهندس اسماعیل مطوریان


شرح وظایف:

۱- صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل (فرم شماره ۳)

۲- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی (فرم شماره ۵)

۳- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره ۴)

۴- صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن

۵- برگزاری آزمون متمرکز امتحان جامع دکتری تخصصی

۶- صدور گواهی موفقیت در امتحان جامع و تائیدیه آن

۷- تأیید گواهی موفقیت در امتحان جامع و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده

۸- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات

۹- تأیید کارنامه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده

۱۰- بررسی و تأیید مغایرت‌ها در نمرات درسی دانشجو

۱۱- بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده، مقاطع تحصیلی و لیست دروس

۱۲- بررسی و تأیید تصمیمات شورای دانشکده‌‌ها در ارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره

۱۳- بررسی و تأیید تصمیمات شورای دانشکده‌‌ها در ارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان

۱۴- هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت برگزاری مصاحبه آزمون مقطع دکتری تخصصی

۱۵- هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت ارسال نتیجه آزمون زبانEPT و ارسال آن به دانشکده‌های تابعه

۱۶- درخواست تأیید نمرات دانشجویان می‌ه‌مان از سایر موسسات آموزشی

۱۷- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۸- نظارت بر حسن اجرای ماده ۱۴ آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کار‌شناسی ارشد

۱۹- نظارت بر حسن اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی