اداره پذیرش و ثبت نام

شرح وظایف:

۱- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده ازمرخصی تحصیلی

۲- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که بدلیل مقررات آموزشی ازادامه تحصیل محروم گردیده‌اند و تقاضای فرصت ارفاقی جهت ادامه تحصیل رادارند

۳- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای حذف ترم دارند

۴- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای تغییررشته رادارند

۵- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که عدم مراجعه دارند

۶- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که درخواست اخذدروس بیش ازسقف مجازبه صورت معرفی به استادرادارند

۷- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تداخل تحصیل همزمان میان مقطع پایه ومقطع پذیرفته شده بالاتردارند

۸- ارسال کارنامه‌های تحصیلی دانشجویان به واحدهای بورس کننده و...

۹- ثبت وصدورگواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی

۱۰- نظارت برامرمعادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه

۱۱- کنترل تائید وضعیت تحصیلی دانشجویانی که آماده دفاع از پایان نامه می‌باشند

۱۲- مکاتبه در خصوص ارسال فیش هزینه خدمات آموزشی دانشجویان به سازمان مرکزی

۱۳- بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون دانشگاه

۱۴- دریافت و تفکیک لیست نتایج ارسالی از مرکز آزمون و انجام مکاتبات لازم با دانشکده‌های تابعه جهت امور مربوط به آن

۱۵- استعلام صحت نام ومدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که ازآن فارغ التحصیل گردیده انددرلیست دانشگاههای معتبرنمی باشدازمعاونت محترم آموزشی دانشگاه

۱۶- مکاتبات مربوط به ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر

۱۷- مکاتبات مربوط به اخذ کد مرکزی و مجوز تحویل مدارک دانشجویان علوم پزشکی

۱۸- بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می‌باشند

۱۹- مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است.

۲۰- استعلام درخصوص ثبت نام یاعدم ثبت نام دانشجویانی که فرم میهمانی اخذ نموده‌اند اما اظهار می‌نمایندکه درواحدی که معرفی شده اندثبت نام نکرده‌اند.

۲۱- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است

۲۲- کنترل وتائید فرم شماره ۵ مربوط به دانشجویان اخراجی

۲۳- ابلاغ نامه دانشجویانی که بابورسیه آنان درسازمان مرکزی دانشگاه موافقت گردیده است

۲۴- ابلاغ مصوبه‌های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان این واحد به گروههای آموزشی

۲۵- تائیدوصدورفرمهای شماره ۱۲و۱۳ (مربوط به دانشجویانی که مجددادرآزمون پذیرفته شده‌اند)

۲۶- تائیدوصدورفرم شماره ۲۵ (جهت ادامه تحصیل دانشجویان افغانی وعراقی)

۲۷- مکاتبه باسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویانی که درخواست استفاده مجددازماده ۵۵و۲۴ آیین نامه آموزشی رادارند.

۲۸- برنامه ریزی وارائه تقویم آموزشی نیمسالهای تحصیلی به گروههای آموزشی