مدیر امور آموزشی

 

مدیر آموزشی

آقای علی فارسی مدان 
شرح وظایف:

 

 • نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ثبت‌نام،‌ امتحانات، مطالعات و تصویب رشته، برنامه‌ریزی آموزشی)
 •  کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش
 • هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان
 • تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی با همکاری شورای آموزشی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • رسیدگی به برنامه های گروههای آموزشی و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
 • نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنها 
 • نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و گواهی مدارک تحصیلی
 • نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر امور انتقال و میهمانی دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی به منظور مبادلات دانشجویی و آموزشی 
 • تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی برای پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب 
 • ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیت های خدمات آموزشی 
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های ادرات تابعه 
 • مسولیت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 • کنترل کار ادرات تابعه، پذیرش و میهمانی و نقل و انتقال دانشجو، امور اداری و تحصیلی، مشمولین  و موارد خاص امور فارغ التحصیلان و آمار و خدمات رایانه ای از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
 • نظارت بر اجرای آئین نامه، مقررات خدمات آموزشی دانشکده ها و واحد های تابعه 
 • نظارت بر کلیه فعالیت های واحد خدمات ماشینی اعم از صدور کارت دانشجویی، کارنامه ترمی، لیست نمرات، لیست حضور و غیاب 
 • نظارت بر دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه و تدوین مصوبات آن شورا و نظارت بر اجرای آن