معاونت آموزشی

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات:
  •  تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های مختلف آموزشی، با همکاری مسولان ذی ربط
  •  تدوین و پیشنهاد اصول کافی برنامه‌های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آن‌ها پس از تصویب
  •  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  •  مطالعه واتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‌های درسی و امتحانی
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه
  •  نظارت بر برگزاری آزمون سراسری کار‌شناسی ارشد و دکتری که در حوزه دانشگاه برگزارمی شود

واحدهای تابعه این معاونت به شرح زیر می‌باشد:
  •  اداره کل خدمات آموزشی
  •  اداره برنامه ریزی و نظارت آموزشی
  • اداره امور هیات علمی