کارشناس مسئول سنجش و نظارت

شرح وظایف:

پیگیری اموری که از حوزه ریاست و معاونت آموزشی به دانشکده‌ها و مراکز آموزشی محول شده.

رسیدگی به مکاتبات مرتبط با مسایل آموزشی.

بازدید از دانشکده‌ها به منظور آشنایی با نحوه کار و فعالیت پرسنل دانشکده‌ها.

نظارت بر تشکیل به موقع کلاس‌ها در اوایل هر ترم.

نظارت بر نحوه تشکیل کلاسهای کارگاهی و آزمایشگاهی

نظارت بر عملکرد بایگانی‌های دانشجویی و هیات علمی، مطابق با الگوی یکسان سازی پرونده‌ها.

نظارت بر مراحل ثبت نامهای اول هرترم و ثبت نام ورودیهای جدید.

نظارت و کنترل مستقیم بر امر برگزاری امتحانات پایان ترم.

بررسی شکایات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان.

بازدید و نظارت بر سالنهای غذاخوری، بوفه‌ها، نحوه برخورد متولیان امر با دانشجویان.

نظارت بر نحوه ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان در رایانه و بررسی اوراق امتحانی حسب مورد.

بازدید از کلاس‌ها و اتاق استادان وگزارش کمبودهای مشاهده شده.

آشنایی با مشکلات انجمن‌های علمی دانشکده‌ها و اعلام موانع و فعالیتهای آنان به ریاست واحد و مسئولین ذیربط.