اداره کارگزینی حق التدریس


رئیس اداره کارگزینی اساتید مدعو
مرضیه جلودارزاده

کارگزین
محمد علی ستایش کیا

بایگان
فرشاد کریمی


ساختمان اداری طبقه همکف، اداره کارگزینی
تلفن تماس: 34458345
داخلی: 3236