فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۶ مورد از کل ۲۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضی -آنالیز دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه زیست شناسیسلولی و مولکولی- زیست فناوری-بعد از 96 کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه آمارآمار اجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه آمارآمار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه زمین شناسیزمین شناسی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه گرافیککارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری کاردانی ناپیوسته
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شهرسازیکارشناسی شهرسازی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شهرسازیکارشناسی ارشد طراحی شهری کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شهرسازیکارشناسی ارشد مدیریت شهری کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شهرسازیشهرسازی دکتری تخصصی PhD
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شهرسازیمهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شیمیشیمی آلی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شیمیشیمی تجزیه کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه شیمینانو شیمی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه معماریمعماری دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه معماریمعماری کارشناسی ارشد